Pragniemy poinformować, iż Minister Finansów wydał interpretację ogólną, a więc wiążącą, wszystkie organy podatkowe oraz podatników, w której potwierdził, iż JST powinny stosować nowe obowiązki w zakresie wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.

O ile do momentu wydania wspomnianej interpretacji ogólnej występowały pewne wątpliwości zarówno co do (i) obowiązku stosowania przez JST wymogów dotyczących raportowania w zakresie JPK, jak również w zakresie (ii) terminów, w których poszczególne JST będą zobowiązane do wdrożenia wymaganego zakresu raportowania dla celów JPK, o tyle wspomniana interpretacja ogólna MF wyjaśnia wszystkie te wątpliwości i jednocześnie nie pozostawia żadnych złudzeń, iż JST będą objęte omawianym obowiązkiem.

Zgodnie z interpretacją do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych (a więc np. do gmin i powiatów), należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

W interpretacji wskazano na zasadność stosowania kryteriów zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto, o których mowa w art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Zgodnie z interpretacją:
okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż większość samorządów już od 1 stycznia 2017 r. będzie zobowiązana do przekazywania Ministrowi Finansów na bazie miesięcznej, bez wezwania, informacji w zakresie szczegółowego zestawienia zakupów oraz sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT (tzw. schemat VAT). Natomiast w przypadku wyjątkowo dużych JST (które zatrudniają powyżej 250 pracowników), obowiązek ten pojawia się niestety już od 1 lipca 2016 r. W naszej ocenie obowiązek ten będzie rodził dla samorządów o wiele trudniejsze wyzwania w zakresie dostosowania ich systemów informatycznych niż centralizacja dla celów VAT.

Niemniej jednak pragniemy podkreślić, iż wspomniana interpretacja ogólna nie odpowiada na kluczowe dla samorządów wątpliwości, takie jak potwierdzenie w jaki sposób należy liczyć wielkość zatrudnienia (czy np. należy uwzględniać wszystkich pracowników danej gminy, czy tylko tych pracowników, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do prowadzonej przez tą gminę działalności gospodarczej). Interpretacja nie rozwiązuje też istniejących wątpliwości w zakresie wpływu ewentualnej centralizacji lub jej braku na konieczność wdrożenia raportowania JPK przez samorządy.

Mając na uwadze powyższe pragniemy potwierdzić, iż jesteśmy świadomi powyższych wyzwań dla samorządów i wypracujemy dla obecnych oraz przyszłych klientów stosowne zintegrowane rozwiązanie informatyczne, które pozwolą JST na zautomatyzowane, poprawne oraz czasowe raportowanie zarówno dla celów centralizacji VAT, ale również, a może nawet przede wszystkim, dla celów powstającego już za chwilę bezwzględnego obowiązku przesyłania do MF na bazie miesięcznej, stosownych zestawień w zakresie VAT w formacie JPK.

Jedną z istotnych konsekwencji wprowadzenia JPK wraz z konsolidacją sprawozdawczości podatku VAT na poziomie techniczno-organizacyjnym będzie (1) konieczność wyboru jednego oprogramowania do JPK i skonsolidowanego podatku VAT na terenie JST lub (2) stworzenie oprogramowania integrującego wiele systemów informatycznych w przypadku pozostania przy wielu różnych programach.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym rozwoju naszych prac w tym zakresie.