Moduły

Opis zastosowania modułów

Rejestr VAT

Moduł „Rejestr VAT” umożliwia dokonanie pełnej centralizacji JST wraz z jej jednostkami oraz zakładami budżetowymi dla celów VAT. Aplikacja „xxx” jest instalowana w każdej jednostce / zakładzie, która osiąga obroty podlegające opodatkowaniu VAT. Wybrany pracownik/pracownicy tej jednostki/zakładu otrzymuje dostęp do systemu i jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzanie danych dotyczących sprzedaży oraz zakupów realizowanych przez tą jednostkę organizacyjną. W taki sposób powstają odrębne „cząstkowe” rejestry VAT obejmujące sprzedaż oraz zakupy realizowane przez poszczególne jednostki i zakłady budżetowe. Taki „cząstkowy” rejestr VAT jest też sporządzany przez urząd gminy / starostwo powiatowe w zakresie transakcji przez nie realizowanych.

*

Każda z jednostek oraz zakładów budżetowych ma przy tym w systemie „xxx” dostęp tylko do własnych danych wprowadzonych do systemu. Natomiast administrator systemu, zazwyczaj w osobie skarbnika lub innej osoby przygotowującej deklarację VAT gminy/powiatu po centralizacji ma dostęp do wszystkich rejestrów „cząstkowych” z osobna oraz do scentralizowanego rejestru VAT prezentującego zsumowane transakcje całej gminy/powiatu jako podatnika VAT. W oparciu o tak stworzony scentralizowany rejestr system automatycznie generuje deklarację VAT dla danego okresu rozliczeniowego.

*

Dzięki przypisaniu obowiązków w zakresie poprawnego prowadzenia rejestrów „cząstkowych” do poszczególnych osób na poziomie jednostki/zakładu budżetowego, to na tych osobach, nie zaś na administratorze (np. skarbniku), spoczywa odpowiedzialność za poprawne prowadzenie rejestrów „cząstkowych”.

Fakturowanie

Moduł ten pozwala na wprowadzenie w gminie/powiecie jednolitego sposobu fakturowania. Wszystkie faktury wystawiane przez daną JST (w tym jej jednostki i zakłady budżetowe) zyskują ten sam wygląd oraz tą samą zawartość merytoryczną zgodną z wymogami przepisów VAT. Zapewniona jest wówczas również stosowna oraz konieczna kolejność oraz unikalność numerów faktur VAT wystawianych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy/powiatu. W rezultacie system nie dopuszcza np. do wystawienia w gminie dwóch faktur z tymi samymi numerami (faktur wystawionych np. przez dwie szkoły podstawowe).

*

Co istotne, moduł zawiera wiele praktycznych ułatwień dla jego użytkowników. Przykładowo, każdy nowy kontrahent wprowadzony przez któregokolwiek uītkownika systemu w danej gminie/powiecie zostaje automatycznie wpisany do bazy kontrahentów w systemie (i przy ponownym wystawieniu faktury dla tego kontrahenta wystarczy np. wpisanie jego NIP lub początku nazwy). System łączy się też z bazą CEPIK, dzięki czemu po podaniu wyłącznie numeru REGON kontrahenta, automatycznie importuje pozostałe jego dane (nazwę, adres siedziby, itd.). System „pamięta” również poszczególne opisy dostarczanych towarów i usług wraz z przypisaną dla nich stawką VAT (np. wynajem sali sportowej na cele sportowe – 8%), co również ułatwia i przyspiesza proces wystawiania faktur.

*

Połączenie modułów „Rejestr VAT” oraz „Fakturowanie” umożliwia wprowadzenie pełnej automatyzacji rozliczeń VAT w JST, ich uproszczenie, bezpieczeństwo oraz delegowanie obowiązków (tak aby skarbnicy byli w najmniejszym możliwym stopniu obciążeni centralizacją VAT oraz powiązanymi z nią ryzykami).

Wszystko przemyślane

Większa ilość JST?

Jeśli Twoja gmina posiada więcej Jednostek Budżetowych istnieje możliwość rozszerzenia naszego oprogramowania.

Dodatkowa funkcjonalność

Nie martw się jeśli Twoja gmina posiada specyficzne potrzeby, stosuje nieszablonowe rozwiązania lub potrzebuje konkretnych rozwiązań. Deklarujemy rozwijanie naszego oprogramowania. Dzięki tym rozszerzeniom wszystkie gminy skorzystają z tej dyfuzji wiedzy.

Nietypowe potrzeby?

Potrzebujesz dodatkowego modułu? Wymagania i standardy informatyczne przyjęte w Twojej gminie wymagają instalacji naszego oprogramowania na lokalnym serwerze?

 

Umów się z nami na prezentację systemu