Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów.

Zgodnie z projektem ustawy, od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Do końca 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane przez samorządy z zastosowaniem dotychczasowego modelu rozliczeń.

Co istotne, samorządy będą mogły dobrowolnie zadecydować o wcześniejszym niż od 1 stycznia 2017 r. wdrożeniu zcentralizowanego modelu rozliczeń VAT. W takim przypadku przed momentem rozpoczęcia prowadzenia zcentralizowanych rozliczeń, JST będą zobowiązane poinformować o tym fakcie właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.

Fakt przyjęcia przez rząd projektu specustawy w dniu 7 lipca br. oznacza w naszej ocenie, iż bardzo realny pozostaje termin wejścia w życie tej ustawy – tj. 1 sierpnia 2016 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż po okresie wakacyjnym do momentu wdrożenia obowiązkowej centralizacji rozliczeń JST dla celów VAT pozostaną zaledwie 4 miesiące, zachęcamy Państwa do podjęcia możliwie szybkich decyzji o praktycznym przygotowaniu JST pod kątem merytorycznym i przede wszystkim systemowym (IT).

Na bieżąco będziemy przekazywać Państwu kolejne informacje w powyższym zakresie.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszego oprogramowania – prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami,

Zespół Mantykora